#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneři

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Nabídky práce - Plasy a okolí

NTM - národní technické muzeum

NPÚ

Zoo Plasy

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Město Plasy
 • 2. Důvod a způsob založení
  Město Plasy vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
  Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Plzeňská 285
  33101 Plasy
  ústředna: 373 322 493
  Fax:
  hlavní kontakt: posta@mestoplasy.cz
  WWW: www.plasy.cz/
  ID Datové schránky: km4bum6
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Plzeňská 285
   33101 Plasy
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Plzeňská 285
   33101 Plasy
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí8:00 – 11:3012:30 – 17:00
   úterý8:00 – 11:3012:30 – 15:00
   středa8:00 – 11:3012:30 – 17:00
   čtvrtek8:00 – 11:3012:30 – 15:00
   pátek8:00 – 11:3012:30 – 13:30
  • 4.4 Telefonní čísla
   ústředna: 373 322 493
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   www.plasy.cz/
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   posta@mestoplasy.cz

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: km4bum6
 • 5. Případné platby lze poukázat
  Česká spořitelna a.s.: 726989399/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
 • 6. IČO
  00258245
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  DIČ: CZ00258245
 • 8. Dokumenty
 • 9. Žádosti o informace

  Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

  • ústně – v kanceláři úřadu
  • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
   Městský úřad Plasy
   Plzeňská 285
   33101 Plasy
  • e-mailem: posta@mestoplasy.cz
  • elektronickým podáním: posta@mestoplasy.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 373 322 493

  Úřední hodiny:

  ponděí 8:00 - 11:30   12:00 - 17:00

  středa  8:00 - 11:30   12:00 - 17:00
   

  Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

  Lhůty

  • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
  • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
  • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
  • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
  • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
  • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
  • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
  • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
  • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

  Termíny

  • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
  • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Kdo může o informaci požádat

  • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

  Kdo informaci poskytne

  • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

  Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

  • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
  • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
  • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

  Další omezení práva na informace

  • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
   1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
   2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
   3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
  • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
   1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
   2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
   3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
  • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
  • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o 
   1. probíhajícím trestním řízení,
   2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
   3. plnění úkolů zpravodajských služeb
   4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
   5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
   1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
   2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
   3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
   4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
   5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
  • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

  Jak se o informaci žádá

  Žádost o poskytnutí informace se podává

  1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
  2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  Co musí písemná žádost obsahovat

  • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
  • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
  • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
  • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
  • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
  • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
   1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
   2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
   3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

  Jaký bude postup povinného subjektu

  • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
  • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
   1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
   2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
  • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

  Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

  • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

  Komu se odvolání posílá

  • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

  Kdo o odvolání rozhodne

  • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
  • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
  • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 10. Příjem podání a podnětů
  Podatelna
 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

   Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

   • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
    (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
   • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
    (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
   • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
    (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
   • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
   • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
   • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
   • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
   • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • Platné obecně závazné vyhlášky
   • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde
  • 11.2 Vydané právní předpisy
   Město Plasy vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
   Úřední deska, Sbírka právních předpisů
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

   Město Plasy poskytuje informace ve smyslu inf. zákona bezplatně.

  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
   Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  • 13.2 Výhradní licence
   V současné době nejsou pro Město Plasy poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

  Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 302x | Datum vložení: 08.01.2020

  Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 211x | Datum vložení: 11.01.2021

  Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 175x | Datum vložení: 04.01.2022

  Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 91x | Datum vložení: 06.01.2023

  Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 25x | Datum vložení: 03.01.2024

 • Poskytnuté informace

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99Sb. r. 2024

  02.01.2024

  1/2024 - dne 02.01.2024 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace (zaevidováno, vloženo 02.01.2024)

  Žádost o poskytnutí informace Typ: PDF dokument, Velikost: 102.55 kB

  Dne 04.01.2024 byla požadovaná informace poskytnuta

  Poskytnutá informace Typ: PDF dokument, Velikost: 58.74 kB (vloženo 04.01.2024)

  05.01.2024

  2/2024 - dne 05.01.2024 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace (zaevidováno, vloženo 05.01.2024)

  Žádost o poskytnutí informace - fotovoltaické elektrárny Typ: PDF dokument, Velikost: 62.96 kB

  Dne 11.01.2024 byla požadovaná informace poskytnuta

  Poskytnutá informace Typ: PDF dokument, Velikost: 51.97 kB (vloženo 11.01.2024)

  02.02.2024

  3/2024 - dne 02.02.2024 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace (zaevidováno, vloženo 02.02.2024)

  Žádost o poskytnutí informace Typ: PDF dokument, Velikost: 179.16 kB

  Dne 13.02.2024 byla požadovaná informace poskytnuta

  Poskytnutá informace Typ: PDF dokument, Velikost: 439.02 kB

  28.04.2024

  4/2024 - dne 28.04.2024 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace (zaevidováno, vloženo 28.04.2024)

  Žádost o poskytnutí informace - bilbordy Typ: PDF dokument, Velikost: 1.14 MB

  Poskytnutá informace Typ: PDF dokument, Velikost: 237.27 kB

  15.05.2024

  5/2024- dne 15.05.2024 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace (zaevidováno, vloženo 15.05.2024)

  Žádost o poskytnutí informace Typ: PDF dokument, Velikost: 445.21 kB

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99Sb. r. 2023

  1/2023 - dne 05.01.2023 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace - plánované investiční akce (104.19 kB)

  Dne 18.01.2023 byla požadovaná informace poskytnuta.

  Poskytnutá informace (51.2 kB)

  2/2023 - dne 19.01.2023 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace - stavební povolení a ohlášení staveb 2015-2022 (138.88 kB)

  Poskytnutá informace (71.53 kB)

  Příloha k poskytnuté informaci (138.56 kB)

  3/2023 - dne 02.03.2023 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (202.21 kB)

  Poskytnutá informace (52.65 kB)

  4/2023 - dne 12.04.2023 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (108.75 kB)

  Poskytnutá informace (352 kB)

   

  Žádost o poskytnutí informace (70.76 kB)

  Poskytnutá informace (158.73 kB)

  Příloha č. 1 (3.86 MB)

  Příloha č. 2 (384.94 kB)

  Příloha č. 3 (1.51 MB)

  Příloha č. 4 (3.78 MB)

  Příloha č. 5 (354.44 kB)

  Příloha č. 6 (735.02 kB)

  Příloha č. 7 (641.68 kB)

  6/2023 - dne 07.06.2023 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (58.3 kB)

  Poskytnutá informace (61.65 kB)

  7/2023 - dne 17.07.2023 obdržel Městský úřad Plasy - SÚ žádost o poskytutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (66.33 kB)

  Poskytnutá informace (52.48 kB)

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99Sb. r. 2022

  1/2022 - dne 03.01.2022 obdržel Městský úřad Plasy (stavební úřad) žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (295.27 kB)

  Dne 13.1.2022 byla požadovaná informace poskytnuta. 

  Poskytnutá informace (984.67 kB)

  2/2022 -  dne 03.01.2022 obdržel Městský úřad Plasy (stavební úřad) žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (299.85 kB)

  Dne 13.1.2022 byla požadovaná informace poskytnuta. 

  Poskytnutá informace (999.34 kB)

  3/2022 -  dne 24.01.2022 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace-osadní výbory (557.81 kB)

  Poskytnutá informace (602.37 kB)

  Doplnění žádosti o poskytnutí informace (921.22 kB)

  Odpověď na doplňující dotazy k OV (237.39 kB)

  Stížnost podaná prostřednictvím MěÚ Plasy na KÚ PK

  Rozhodnutí KÚ PK

  Omluva žadatele o poskytnutí informace

  4/2022 -  dne 24.01.2022 obdržel Městský úřad Plasy  žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace-rekreační vyhláška (587.11 kB)

  Poskytnutá informace (543.15 kB)

  Doplnění žádosti o poskytnutí informace (474.84 kB)

  Odpověď na doplněnou žádost o poskytnutí informace-rekreační vyhláška (304.88 kB)

  5/2022 -  dne 25.01.2022 obdržel Městský úřad Plasy  žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (384.91 kB)

  Poskytnutá informace (238.08 kB)

  6/2022 - dne 21.03.2022 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (409.59 kB)

  Poskytnutá informace (219.58 kB)

  7/2022 - dne 15.08.2022 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace - SÚ (214.2 kB)

  Poskytnutá informace (1.56 MB)

  Poskytnutá informace (456.33 kB)

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99Sb. r. 2021

  2/2021 - dne 17. 03. 2021 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (393.94 kB)

  Poskytnutá informace (237.39 kB)

   

  1/2021 - dne 14. 01. 2021 obdržel Městský úřad Plasy žádost o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace (347.38 kB)

  Poskytnutá informace 1 (997.26 kB)

  Poskytnutá informace 2 (1.43 MB)

  Poskytnutá informace 3 (810.64 kB)

  Poskytnutá informace 4 (324.92 kB)

  Poskytnutá informace 5 (9.15 MB)

  -------------------------------------------------------------------------------------

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99Sb. r. 2020

  8/2020 - dne 17. 09. 2020 zveřejňuje město Plasy jako 100% vlastník povinného subjektu " PKS Plasy s.r.o." dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/99Sb.

  1. Žádost o poskytnutí informace

  2. Odpověď jednatele společnosti

  3. Vyjádření třetí osoby

  4. Stížnost žadatele o informaci

  5. Odvolání žadatele

  6. Vyjádření jednatele společ. k odvolání

  7. Stížnost žadatele o informaci

  8. Vyjádření KÚ PK k odvolání

  9. Rozhodnutí ÚOOÚ v záležitosti odvolání a stížnosti

  10. Rozšíření žádosti o poskytnutí informace

  11. Smlouva o podnájmu části nemovitosti

  12. Smlouva o podnájmu movitých věcí

  13. Předávací protokol ke smlouvě o podnájmu části nemovitosti a ke smlouvě o podnájmu movitých věcí (soupis)

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  7/2020 - dne 27. 07. 2020 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informace:

  1. Jaký systém elektronické Spisové služby (dále jen eSSL) používá městský úřad?

  2. Od kterého roku jej používá?

  3. Jaký systém eSSL používal městský úřad před zavedením stávajícího?

  Poskytnutá informace žadateli v anonymizovaném formátu.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  6/2020 - dne 14. 07. 2020 obdržel MěÚ Plasy žádost o poskytnutí informací v záležitosti pronájmu nebytových prostor v Lékařském domě Plasy - lékárna.

  Žádost o poskytnutí informace

  Poskytnutá informace žadateli v anonymizovaném formátu.

  Rozšířená žádost o poskytnutí informace

  Odpověď na rozšířenou žádost o poskytnutí informace

  Pokračování rozšířené žádosti o ppskytnutí informace

  Pokračování rozšířené žádosti o ppskytnutí informace

  Odeslání Znaleckého posudku žadateli v celém rozsahu

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  5/2020 - dne 08. 07. 2020 obdržel MěÚ Plasy, stavební úřad žádost právnické osoby o poskytnutí informace

  Žádost o poskytnutí informace

  Poskytnutá informace žadateli v anonymizovaném formátu.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4/2020 - dne 09. 06. 2020 obdržel MěÚ Plasy, stavební úřad žádost právnické osoby o poskytnutí informací.

  Žádost o poskytnutí informace

  Poskytnutá informace žadateli v anonymizovaném formátu

  Informace 1

  Informace 2

  Informace 3

  Informace 4

  Informace 5

  Informace 6

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3/2020 - dne 08. 06. 2020 obdržel MěÚ Plasy žádost fyzické osoby o informaci:

  - jaké výdaje hradilo město Plasy v roce 2019 na údržbu hřbitova (popis prací, kdo práce prováděl, jaká částka byla za jednotlivé práce uhrazena).

  Poskytnutá informace žadateli v anonymizovaném formátu.

  Doplnění žádosti o poskytnutí informace

  Poskytnutá informace-doplnění žádosti o poskytnutí informace

  Doplnění žádosti o poskytnutí informace

  Poskytnutá informace-doplnění žádosti o poskytnutí informace

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2/2020 - dne 23. 04. 2020 obdržel MěÚ Plasy žádost fyzické osoby o informaci :

  - povolení KÚ PK k nakládání s odpady (případně povolení rekultivace) pro "skládku" na pozemku par. č. 486 v k.ú. Nebřeziny a pozemku v k.ú. Babina par. č. 1326,

  - smlouvu(smlouvy) se společnostmi  (např. BIS a.s.), které vozí zeminu na tuto "skládku", kde je uveden mimo jiné původ zemin přivážených na "skládku",

  - výsledky analýz včetně protokolů o odběru vzorků těchto zemin dle vyhlášky č. 294/2005Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu terénu podle tab. 10.1 a 10.2 v příloze vyhlášky,

  - množství navezené zeminy (v tunách, ideálně doložené vážními lístky).

  Tyto údaje žadatel požaduje poskytnout od roku 2018.

  Rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informace

  Žadatel následně požádal o zaslání "Rozhodnutí o umístění stavby-terénní úpravy skládky", které mu bylo poskytnuto v celém rozsahu.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1/2020 - dne 07. 02. 2020 obdržel MěÚ Plasy žádost právnické osoby o informaci - investiční plány města pro rok 2020. Resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány na roky 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, dotačních titulů či za jejich podpory.

  - název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín zahájení projektu, předpokládaný termín VŘ, příp. výherce.

  Poskytnutá informace

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99Sb. r. 2019

  5/2019 - dne 19. 08. 2019 obdržel MěÚ Plasy žádost právnické osoby o informaci, zda společnosti Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. podaly vůči městu Plasy nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

  Poskytnutá informace

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  4/2019 - dne 12. 02. 2019 obdržel MěÚ Plasy žádost občana obce Lomnička o zaslání kopie OZV č. 4/2015 o poplatku za odpady města Plasy, schválené dne 09. 12. 2015 a zaslání kopie Důvodové zprávy k přijetí OZV o poplatku za odpady města Plasy, s účinností ode dne 01. 01. 2019, která byla předložena členům zastupitelstva.

  Žádosti bylo vyhověno v celém rozsahu a oba požadované dokumenty byly dne 12. 02. 2019 žadateli zaslány formou e-mailu. 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  3/2019 - KÚ PK vyhodnotil žádost o poskytnutí dálkového přístupu k podkladovým materiálům RM jako žádosti zastupitele nikoliv podle zákona o obcích (tak vyhodnotila RM a MěÚ), ale podle zákona o svobodném přístupu. Z tohoto důvodu jsou veškeré související materiály zveřejněny v povinných informacích až dne 14. 01. 2019.

  Žádost o dálkový přístup k podkladovým materiálům RM

  Odpověď na žádost

  Zápis RM - stanovisko k žádosti zastupitele

  Stížnost žadatele na KÚ PK

  Odeslání stížnosti na KÚ PK

  Rozhodnutí KÚ PK o stížnosti

  Rozhodnutí MěÚ Plasy o odmítnutí poskytnutí dálkového přístupu k podkladovým materiálům RM

  Odeslání rozhodnutí žadateli - vyřízení žádosti

  Odvolání žadatele

  Rozhodnutí KÚPK o zrušení rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání

  Rozhodnutí na základě vrácení věci KÚPK k projednání

  Odvolání žadatele proti rozhodnutí povinného orgánu

  Rozhodnutí KÚPK o odvolání žadatele o poskytnutí informací

  Rozhodnutí MěÚ Plasy vydané na základě rozhodnutí KÚPK

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2/2019 - 11. 01. 2019 MěÚ Plasy obdržel žádost o poskytnutí kopií soukromoprávních smluv, jakož i smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je město Plasy.

  A)Smlouvy uzavřené městem mezi 1. 12. 2018 - 31. 12. 2018. Žadatel nežádá o smlouvy popsané v §3 (2) písmena a), b), c), d), g), h), i), j), k), n), p) a q) zákona 340/2015 Sb. („o registru smluv“) (Vysvětlení výjimek: Jedná se o relevantní body výjimek pro obce obecně v zákoně o registru smluv, asi nejdůležitější je v bodě i) - tj. nežádám o smlouvy, jejichž výše předmětu je 50000 Kč bez DPH a nižší.) Zároveň nežádá o smlouvy, které  již byly poskytnuty v odpovědi na  infožádost z 14.12.2018 (č. 114, 116, 117, 119).

   

  B) Seznam všech došlých faktur města Plasy v období 1.7.2018 - 31.12.2018 v rozsahu minimálně "Přehledu přijatých faktur s předmětem plnění", tedy alespoň:

  Evidenční číslo, IČO a název dodavatele, datum plnění, datum úhrady, fakturovaná částka a předmět plnění (je-li k dispozici).

  Současně žádá o poskytnutí informace dle zákona ve strojově čitelné podobě, tedy např. v elektronické podobě ve formátu CSV, ODS, XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.

  Poskytnutá informace

  Poskytnutá informace

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1/2019 - 08. 01. 2019 MěÚ Plasy obdržel žádost s.r.o. o poskytnutí informace - investiční plány města pro rok 2019. Resp. seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které jsou plánovány na roky 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, dotačních titulů či za jejich podpory.

  - název projektu, popis projektu, projektovou kancelář, finanční rozpočet projektu, plánovaný termín zahájení projektu, předpokládaný termín VŘ, příp. výherce.

  Žadateli byla dne 09. 01. 2019 zaslána informace formou mailu na požadovanou adresu.

  Poskytnutá informace

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Poskytnuté informace dle zák. č. 106/99Sb. r. 2018

  18. 12. 2018

  18. 12. 2018 MěÚ Plasy obdržel žádost  o poskytnutí  kopií smluv, které město Plasy uzavřelo za období od 1. 1. 2018 do 30. 11. 2018, a které podléhají v případě povinnosti registru smluv evidenci. zn. smlouvy v hodnotě nad 50tis.Kč.

  Žadateli byla informace včetně kopií smluv formou mailu přes úschovnu poskytnuta dne 21. 12. 2018.

  Poskytnutá informace

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

  12.11.2018

   

  12. 11. 2018 - MěÚ Plasy obdržel žádost fyzické osoby o poskytnutí  kopií smluv, kterými je zajištěn provoz webové prezentace Plas na adrese plasy.cz:

  a) o poskytnutí doménového jména plasy.cz pro Město Plasy 

  b) s provozovatelem webové prezentace Plas

  Žadatel požadoval poskytnutí informací formou mailové korespondence. Žádosti bylo v celém rozsahu vyhověno.

  Poskytnutá informace

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Návody pro řešení životních situací
 • Formuláře
  Formuláře ke stažení
 • Opravné prostředky

  Co když orgán žádosti nevyhoví

  Odvolání

  • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
  • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
  • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
  • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

  Stížnost

  • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
   1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
   2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
   3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
   4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
  • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
  • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
   1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
   2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
  • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
  • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
  • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
  Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.