#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Partneři

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Nabídky práce - Plasy a okolí

NTM - národní technické muzeum

NPÚ

Zoo Plasy

Obsah

Pravidla pro zajištení prístupu k informacím

Typ: ostatní
-

Město Plasy

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Zákon číslo 106/1999 Sb.

Obsah:

1. Úvod
2. Zveřejňování informací, odpovědnost
3. Způsob a rozsah zveřejnění informací
4. Stanovení veřejných registrů
5. Stanovení doprovodných informací
6. Ochrana údajů
6.1. Ochrana utajovaných skutečností
6.2. Ochrana osobních údajů
6.3. Ochrana obchodního tajemství
6.4. Ochrana údajů o majetkových poměrech občanů
7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů
8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
9. Sazebník úhrad
10. Zpracování výroční zprávy
11. Přístup k předpisům
12. Závěrečná ustanovení
13. Přílohy

Městská rada v Plasích vydává v souladu s § 45 písm. p) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla):

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Městského úřadu v Plasích. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců městského úřadu a orgánů města při jejich aplikaci.

2. Zveřejňování informací (obsah)

Město Plasy (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o městě jako právnické osobě (viz. příloha č. 2),
b) organizační strukturu městského úřadu (viz. příloha č. 3),
c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů města (viz. příloha č. 4)
d) postup úřadu při vyřizování žádostí (viz. příloha č. 1),
e) přehled nejdůležitějších předpisů (viz. příloha č. 5)
f) sazebník úhrad za poskytování informací (viz. bod č. 9 pravidel),
g) výroční zprávu o poskytování informací za předchozí kalendářní rok (viz. bod č. 10 pravidel).

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení městské rady a městského zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským rozpočtem, aktuální seznam žadatelů o byt. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem městského úřadu.

3. Způsob a rozsah zveřejňování informací (formy)

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce – usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města
b) ve vývěskách rozmístěných po městě – informace
c) ve vlastním informačním zpravodaji - informace
d) v denním tisku a sdělovacích prostředcích – tiskové zprávy
e) na podatelně městského úřadu – k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře
f) způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet) – údaje dle písm. a), dále zadání veřejných zakázek (mimo zjednodušené zadání), presentace města na www stránkách.

4. Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry

a) registr obyvatel
b) matriční knihy
c) evidence bytů
d) evidence přestupků
e) evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

Dalším registrem je živnostenský rejstřík – jeho veřejná část je zveřejňována prostřednictví internetu.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodní informace dle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.1. Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona jsou považovány informace takto označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách městského úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb. v platném znění tajemník.

6.2. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle §8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3 Ochrana obchodního tajemství

Údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4 Ochrana údajů o majetkových poměrech

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení o poskytování dávek sociální péče. Rovněž se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu dle pořadníku v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů

Za vnitřní pokyny a personální předpisy městského úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona jsou zejména považovány:

 • pokyny pro inventarizaci majetku
 • pokyny k provedení prověrek a kontrol (např. BOZP)
 • stanovení paušálů cestovních náhrad
 • požární a evakuační řád
 • pracovní řád
 • podpisový řad
 • spisový řád
 • směrnice o oběhu dokladů
 • pracovní náplně
 • pravidla pro hospodaření s prostředky sociálního fondu
 • pravidla pro používání průkazů

8. Povinnosti a postu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem městského úřadu v Plasích. Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetem) v souladu s § 14 zákon jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu, na jednotlivých odborech MěÚ a v sekretariátu. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie, v zálohových organizacích apod.) jsou předány k vyřízení příslušným zaměstnancům k zaevidování a vyřízení.

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

a) poskytnutím informace – písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam),

b) odložením žádosti – je-li žádost neúplná nebo ji žadatel přes výzvu nedoplnil (o tom vyhotoví zaměstnanec protokol),

c) odmítnutím žádosti – pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona, které vydá vedoucí příslušného odboru).

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

a) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v přenesené působnosti, postoupí je vedoucí odboru příslušnému referátu Okresního úřadu v Plasích

b) směřuje-li odvolání proti rozhodnutí v samostatné působnosti, předloží je vedoucí příslušného odboru k rozhodnutí městské radě.

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění). Postup pro vyřizování žádostí o informace je schematicky znázorněn v příloze č. 1.

9. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí odboru dle sazebníku:

 • mzdové náklady - 60,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance
 • spojené s vyhledáním informace
 • materiálové náklady - 2,- Kč za každý list pořizované fotokopie
 • doručovací náklady - hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 500,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na podatelně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemník a předloží ji ke schválení městské radě tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na právním oddělení odboru vnitřních věcí městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout.

Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí na podatelně městského úřadu.

12. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona č. obecně platných předpisů.

Tato pravidla byla schválena na jednání městské rady v Plasích dne 13.12.1999.

13. Přílohy

Příloha: č. 1 Schematická znázornění postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
Příloha č. 2 Informace o Městě Plasích
Příloha č. 3 Organizační struktura městského úřadu
Příloha č. 4 Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města
Příloha č. 5 Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Tato pravidla byla schválena Městskou radou dne 13.12.1999 usnesením číslo 19-265.

V Plasích dne 13.12.1999

Příloha č. 2: Informace o Městě Plasy

Město Plasy (dále jen město) vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s §1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákon o obcích, čl. 3 organizačního řádu MěÚ Plasy.

Příloha č. 3 : Organizační struktura Městského úřadu v Plasích

sídlo Plzeňská 285, 331 01 Plasy
telefon 373322493-5
fax 373322045
e-mail posta@mestoplasy.cz
www stránky www.mestoplasy.cz
IČO

00258245

Starosta/uvolněný/ Mgr. Miloslav Hurt
Místostarosta/neuvolněný/ Karel Mařík
Místostarosta/neuvolněný/ Ladislav Urban
tajemník Ing. Josef Domabyl

Odbory:

Odbor organizační a správní, vedoucí, vedoucí ing. Josef Domabyl

 • ohlašovna pobytu, matriční agenda, svatební obřady, ověřování podpisů
 • evidence ztrát a nálezů
 • ohlašování shromáždění občanů
 • podatelna (poskytování informací, podávání žádostí, stížností a návrhů), vybírání místních a správních poplatků, rozmnožování
 • přestupky, centrální evidence stížností
 • vydávání rybářských lístků
 • ochrana ovzduší – evidence, kontrola a stanovení poplatků malých zdrojů znečišťování

Odbor výstavby a územního plánování, vedoucí Pavla Ingrišová

 • územní řízení (rozhodování o umístění stavby, o využití území, o chráněném území a o stavební uzávěře, změny, územního plánu)
 • stavební řízení (stavební práce na ohlášení, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, státní stavební dohled)
 • městský architekt
 • doprava (povolování úprav a zvláštního užívání komunikací, chodníků a veřejných prostranství)
 • ochrana zemědělského půdního fondu – vynětí ze ZPF, ochrana proti škůdcům plevelům
 • vydávání osvědčení samostatně hosp. rolníkům
 • posuzování životního prostředí a ochrany zvířat včetně ukládání pokut, vyjadřování se k programům odpadového hospodářství
 • vydávání osvědčení samostatně hosp. rolníkům
 • ochrana přírody a krajiny, povolování kácení zeleně rostoucí mimo les – komise život.prosředí

Odbor finanční, vedoucí Ing. Milena Pokorná

 • poskytování příspěvků na sportovní, kulturní a humanitární akce
 • správa místného poplatku ze psů
 • vymáhání pokut

Odbor sociálních věci, vedoucí Jitka Čechová

 • poskytování dávek sociálně potřebným občanům

Pečovatelská služba, vedoucí Jaroslava Henzlová

 • péče o důchodce a zdravotně postižené občany
 • přijímání žádostí o přidělení bytu v domě s peč. službou

Technické služby, vedoucí Jiří Klika

Příspěvkové organizace:

 • Základní škola Plasy
 • Mateřská škola Plasy
 • Základní umělecká škola Plasy
 • Městská knihovna v Plasích

Příloha č. 4: Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů městského úřadu a orgánů města

1) Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů městského úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím tohoto odboru městského úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná Rada města, starosta nebo tajemník.

Proti rozhodnutí odborů a strážníků městské policie při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek.

2) Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů města

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, městské rady nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny odboru vnitřních věcí městského úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě byly příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením Rady města nebo Zastupitelstva města v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Městskému úřadu v Kralovicích, Markova 2, 331 41 Kralovice nebo na Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Proti ostatním úkonům orgánů města opravné prostředky nejsou.

3) Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu města ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalogu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Příloha č. 5: Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování města

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město jedná a rozhoduje, patří:

 • zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zák.č. 71/1967 Sb., o správní řízení
 • zák.č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zák.č. 268/1949 Sb., o matrikách
 • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zák.č. 138/1973 Sb., o vodách
 • zák.č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 • zák.č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zák.č. 135/1985 Sb., o požární ochraně
 • zák.č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
 • zák.č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
 • zák.č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • zák.č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
 • zák.č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
 • nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
 • zák.č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
 • zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák.č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zák.č. 125/1997 Sb., o odpadech
 • zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • zák.č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
 • zák.č. 553/1991 Sb., o obecní policii
 • zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák.č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zák.č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
 • zák.č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zák.č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • zák.č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
 • zák.č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
 • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policií
 • zák.č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
 • vyhl.Min.financí č. 176/1993 Sb. o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
 • zák.č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zák.č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • nař.Vlády ČR o odměnách členům zastupitelstev
 • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Vytvořeno: 25. 2. 2004
Poslední aktualizace: 25. 2. 2004 0:11
Autor: