#
#
#

Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Partneři

Mikroregion Dolní Střela   Krajinná zóna Plasko

Plzeňský kraj

Turistů ráj

Czech Point   Elektronický portál územních samospráv

Portál veřejné správy    Regionální informační servis

Místní akční skupina Světovina

Facebook Města Plasy

Kudy z nudy

Plzeňsko na kole

Nabídky práce - Plasy a okolí

Obsah

Zpět

vrtaná studna, Plasy

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   P L A S Y
stavební úřad
Stará cesta č.p. 558, 33101 Plasy

 
SPIS. ZN.:
SÚ/1326/2012-Ca
 
 
 
 
Č.J.:
SU-Čás/1899/2012
 
 
 
 
 
 
VYŘIZUJE:
TEL.:                 
E-MAIL:
Jana Čásová
910 190 243
jana.casova@mestoplasy.cz
 
DATUM:
7.6.2012
 
 
 
 

 
 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
 
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
 
Výroková část:
Městský úřad Plasy, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona                      č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.4.2012 podal
Jakub Matoušek, nar. 27.8.1986, U Střelnice č.p. 210, 331 01 Plasy
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
 
I.          Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y
vrtaná studna
(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 322/25 v katastrálním území Plasy.
 
Druh a účel umisťované stavby:
-            vrtaná trubní studna hloubka 50m, vrtný průměr 254 mm
Umístění stavby na pozemku:
-            studna je umístěna 13,0 m od hranice pozemku par.č.322/1 a 3,0 m od hranice pozemku par.                    č. 322/21.
Určení prostorového řešení stavby:
-            na pozemku vlastníka.
Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-            Plánovaný vodní zdroj nevyvolá vůči svému okolí žádný střet zájmů spojený s prokazatelným poklesem hladiny podzemní vody při dané lokalizaci vodního zdroje.
 
II.       Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.         Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2.         Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, tj. oznámit záměr stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1 a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace se dohodne                 s vlastníkem pozemku na podmínkách výzkumu.
3.         Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována osobou oprávněnou. S žádostí bude doloženo vyjádření osoby s odbornou způsobilostí ve smyslu §9 odst.1 vodního zákona s posouzením vlivu nakládání s podzemními vodami.
4.         O stavební povolení stavby studny a povolení odběru podzemních vod požádá stavebník MěÚ Kralovice, odbor ŽP – vodní hospodářství, Manětínská 493, Kralovice
 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jakub Matoušek, Ing. Ladislav Matoušek, Ing. Marcela Matoušková, Jaroslava Vybíralová, Petr Fulín, Mgr. Pavlína Vitoušová, Bc. Jan Balmet, MUDr. Marie Balmetová,
 
Odůvodnění:
Dne 24.4.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 6.6.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.
Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Stanoviska sdělili:
-          MěÚ Kralovice – odbor ŽP
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Jakub Matoušek, Ing. Ladislav Matoušek, Ing. Marcela Matoušková, Jaroslava Vybíralová, Petr Fulín, Mgr. Pavlína Vitoušová, Bc. Jan Balmet, MUDr. Marie Balmetová,
Okruh účastníků územního řízení byl stanoven:  
-          podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (§ 27 odst. 2 správního řádu – účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech) na vlastníky pozemků a staveb dotčených stavbou a vlastníky pozemků a staveb přímo sousedící se stavbou. Vlastnická ani jiná práva k dalším (vzdálenějším sousedícím) pozemkům a nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-           Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
-          Veřejnost se nevyjádřila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-          Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
 
 
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu              a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
 
 
 
 
 
   otisk úředního                                        Ladislava   K r o j o v á
                razítka                                    Vedoucí stavebního úřadu
 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
 
Vyvěšeno dne: ..............................                            Sejmuto dne: ....................................
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
 
 
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 1.6.2012.
 
 
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Jakub Matoušek, U Střelnice č.p. 210, 331 01 Plasy
účastníci (veřejná vyhláška)
Ing. Ladislav Matoušek, U Střelnice č.p. 210, 331 01 Plasy
Ing. Marcela Matoušková, U Střelnice č.p. 210, 331 01 Plasy
Jaroslava Vybíralová, Sokolovská č.p. 783/51, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Petr Fulín, Ke Kateřinkám č.p. 1394/8, Chodov, 149 00 Praha 415
Mgr. Pavlína Vitoušová, Ke Kolu č.p. 288, 331 01 Plasy
Bc. Jan Balmet, Karlovarská č.p. 403/158, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
MUDr. Marie Balmetová, Karlovarská č.p. 403/158, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Město Plasy, IDDS: km4bum6
dotčené správní úřady
Městský úřad Kralovice, odbor ŽP, IDDS: jidbxnx
Městský úřad Kralovice, odbor reg. rozvoje a ÚP, IDDS: jidbxnx

Vyvěšeno: 7. 6. 2012

Datum sejmutí: 23. 6. 2012

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět